| |
baner
National Business Forum Leadership

The National Business Forum has a Coordination Unit which manages the activities of the Forum on behalf of the National Business Forum.
The Coordination Unit is taken on a voluntary basis by a member of the Forum.

Coordination Unit

 As per Novermber 2015, the NBF's Coordination Unit is led by the Chamber of Façon


2d
Lidershipi i Forumit Kombëtar të Biznesit

                    Forumi Kombëtar i Biznesit ka një nga Njësia Koordinuese e cila menaxhon aktivitetet në emër të Forumit. Njësia Koordinuese është marrë përsipër nga anëtarët mbi baza vullnetare me një sistem rotacioni.

Njësia Koordinuese

Nga Nëntori i viti 2015, Njësia Koordinuese e Forumit drejtohet nga Dhoma e Fasonistëve të Shqipërisë

2d
 
Tavolina e dytë e rrumbullakët u mbajt në Shkodër më 2 Qershor, me anëtarë të Shoqatës së Grave Profesioniste Afariste e Zejtare të Shqipërisë. Ky takim mblodhi 8 gra afariste. Në këtë takim merrnin pjesë biznese nga sektorë të ndryshëm që operojnë në Shkodër si për shembull industria e fasonit, shpërndarjes, sektori i produkteve të punuara me dorë, sektori i përpunimit të gipsit, konsulence, etj. Gratë afariste u përfshinë në mënyrë aktive në diskutim duke theksuar pakënaqësinë e tyre në implementimin e kontrollit tatimor. Inputet e tyre u morën në konsiderate për përmirësimin e mëtejshëm të “position paper”.

Më 25 Shtator, 2014 Forumi Kombëtar i Biznesit (NBF) organizoi një mënhjes pune me Ministrinë e Financave, të përfaqësues nga Zv. Ministri i Financave, Z. Ervin Mete.  Ky takim kishte si qëllim diskutimin e shqetësimeve të komunitetit të biznesit, duke i kushtuar një rëndësi të veçantë çështjes së studiuar nga Forumi, kontrollit tatimor. Në këtë takim, u diskutua studimi mbi kontrollin tatimor dhe guida ‘’Kur të vijnë inspektorët tatimorë…’’. Takimi u mbyll me marrëveshjen e realizimit të takimeve të tjera midis Ministrisë së financave dhe Forumit, mbi studimin për kontrollin tatimor në mënyrë marrjen në konsideratë të propozimeve të Forumit me qëllim përmirësimin e procesit të kontrollit tatimor. 
Në lidhje me zhvillimin e position paper mbi kontrollin tatimor, Forumi Kombëtar i Biznesit me mbështetjen e Njësisë së Koordinimit (Industria Shqiptare e Ushqimit) organizoi më 30 Maj 2014, tavolinën e pare të rrumbullakët e cila u zhvillua në Tiranë. Në këtë takim morën pjesë biznese të sektorëve të ndryshëm që operonin në Shqipëri si për shembull sektori i qumështit, shpërndarja, sektori i kafesë dhe agro-përpunimit të ushqimit dhe perimeve. Takimi kishte si qëllim grumbullimin e inputeve për sa i përket gjetjeve dhe rekomandimeve mbi kontrollin tatimor. Të gjithë bizneset dhanë përvojën e tyre dhe sugjeruan mbi këtë temë. Inputet e tyre shërbyen për përmirësime të mëtejshme të position paper.

Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum