| |
baner
Shoqata e Grave Profesioniste Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ)
me asistimin eILO DWT/CO Budapest, bëri vlerësimin e mjedisit aktual të sipërmarrjes së Grave në Shqipëri
me qëllim analizimin e kontekstit aktual, identifikimin e problemeve dhe promovimin e një klime më të favorshme 
për rritjen e sipërmarrjes së Grave.

ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENT FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN ALBANIA


Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA)

Publikim i Shoqatës Shqiptare të Turizmit mbi punën e bërë deri më tani dhe vizioni ne vitet e ardhshme.

THE WORK DONE SO FAR AND THE VISION FOR THE YEARS TO COME

The Professional and Business Women Handcrafter Association (PBWHA) was assisted by ILO DWT/
CO Budapest to assess the existing environment for women’s entrepreneurship in Albania in order
to analyse the current context, identify gaps and promote a more favourable environment for the
growth of women’s enterprises.

ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENT FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN ALBANIA


Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA)

Albania Toursim Association's publication on the work done so far and the vision for the years to come

THE WORK DONE SO FAR AND THE VISION FOR THE YEARS TO COME
Lidershipi i Forumit Kombëtar të Biznesit

                    Forumi Kombëtar i Biznesit ka një nga Njësia Koordinuese e cila menaxhon aktivitetet në emër të Forumit. Njësia Koordinuese është marrë përsipër nga anëtarët mbi baza vullnetare me një sistem rotacioni.

Njësia Koordinuese

Nga Nëntori i viti 2015, Njësia Koordinuese e Forumit drejtohet nga Dhoma e Fasonistëve të Shqipërisë

2d
 
National Business Forum Leadership

The National Business Forum has a Coordination Unit which manages the activities of the Forum on behalf of the National Business Forum.
The Coordination Unit is taken on a voluntary basis by a member of the Forum.

Coordination Unit

 As per Novermber 2015, the NBF's Coordination Unit is led by the Chamber of Façon


2d
Më 25 Shtator, 2014 Forumi Kombëtar i Biznesit (NBF) organizoi një mënhjes pune me Ministrinë e Financave, të përfaqësues nga Zv. Ministri i Financave, Z. Ervin Mete.  Ky takim kishte si qëllim diskutimin e shqetësimeve të komunitetit të biznesit, duke i kushtuar një rëndësi të veçantë çështjes së studiuar nga Forumi, kontrollit tatimor. Në këtë takim, u diskutua studimi mbi kontrollin tatimor dhe guida ‘’Kur të vijnë inspektorët tatimorë…’’. Takimi u mbyll me marrëveshjen e realizimit të takimeve të tjera midis Ministrisë së financave dhe Forumit, mbi studimin për kontrollin tatimor në mënyrë marrjen në konsideratë të propozimeve të Forumit me qëllim përmirësimin e procesit të kontrollit tatimor. 
Të gjitha të drejtat e rezervuara @National Business Forum