| |
baner
Shoqata e Grave Profesioniste Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ)
me asistimin eILO DWT/CO Budapest, bëri vlerësimin e mjedisit aktual të sipërmarrjes së Grave në Shqipëri
me qëllim analizimin e kontekstit aktual, identifikimin e problemeve dhe promovimin e një klime më të favorshme 
për rritjen e sipërmarrjes së Grave.

ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENT FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN ALBANIA


Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA)

Publikim i Shoqatës Shqiptare të Turizmit mbi punën e bërë deri më tani dhe vizioni ne vitet e ardhshme.

THE WORK DONE SO FAR AND THE VISION FOR THE YEARS TO COME

The Professional and Business Women Handcrafter Association (PBWHA) was assisted by ILO DWT/
CO Budapest to assess the existing environment for women’s entrepreneurship in Albania in order
to analyse the current context, identify gaps and promote a more favourable environment for the
growth of women’s enterprises.

ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENT FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN ALBANIA


Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA)

Albania Toursim Association's publication on the work done so far and the vision for the years to come

THE WORK DONE SO FAR AND THE VISION FOR THE YEARS TO COME
Lidershipi i Forumit Kombëtar të Biznesit

                    Forumi Kombëtar i Biznesit ka një nga Njësia Koordinuese e cila menaxhon aktivitetet në emër të Forumit. Njësia Koordinuese është marrë përsipër nga anëtarët mbi baza vullnetare me një sistem rotacioni.

Njësia Koordinuese

Nga Nëntori i viti 2015, Njësia Koordinuese e Forumit drejtohet nga Dhoma e Fasonistëve të Shqipërisë

2d
 
National Business Forum Leadership

The National Business Forum has a Coordination Unit which manages the activities of the Forum on behalf of the National Business Forum.
The Coordination Unit is taken on a voluntary basis by a member of the Forum.

Coordination Unit

 As per Novermber 2015, the NBF's Coordination Unit is led by the Chamber of Façon


2d

Coordination Unit of the National Business Forum
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.nbf.al
Esmeralda Ballesha
Mob: 00355 694401613


All rights reserved @National Business Forum