| |
baner
Shoqata e Grave Profesioniste Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ)
me asistimin eILO DWT/CO Budapest, bëri vlerësimin e mjedisit aktual të sipërmarrjes së Grave në Shqipëri
me qëllim analizimin e kontekstit aktual, identifikimin e problemeve dhe promovimin e një klime më të favorshme 
për rritjen e sipërmarrjes së Grave.

ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENT FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN ALBANIA


Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA)

Publikim i Shoqatës Shqiptare të Turizmit mbi punën e bërë deri më tani dhe vizioni ne vitet e ardhshme.

THE WORK DONE SO FAR AND THE VISION FOR THE YEARS TO COME

All rights reserved @National Business Forum