| |
baner

1.NBF BOOKLET "WHY BECOME FORMAL"?

The National Business Forum (NBF) drafted an informational booklet on informality. The booklet, titled "Why Become Formal?" draws on input from NBF members and the Taxpayer Advocate, outlining the risks for firms operating informally, and presenting the advantages of formalization. The full booklet can be found by clicking in the cover below.  
Download: Why become formal?

2.NBF STUDY: NATIONAL BUSINESS FORUM (NBF) PERSPECTIVES ON THE ISSUE OF INFORMALITY IN ALBANIA
On December 14, 2015, the National Business Forum (NFP) organized an event that brought together Albanian business associations, chambers of commerce, business and media representatives and senior officials. The event was held at the premises of Hotel Tirana International. The purpose of this activity was to present the findings of the study that NBS has developed with 400 businesses and to make recommendations for reducing the level of informality and improving the business climate in Albania. The participants discussed about revising the tax level, increasing the transparency of tax administration and tax administration capacities. You can find the full study at the link below:
Download: POLITICAL DOCUMENT:NATIONAL BUSINESS FORUM PERSPECTIVES ON THE ISSUE OF INFORMALITY IN ALBANIA

3. POSITION PAPER;IN TAX INSPECTIONS OF PRIVATE BUSINESSES IN ALBANIA
The National Business Forum, following ongoing consultations with the business community, concluded that tax control had become a problematic issue by all. For this reason, the Forum decided to study the tax audit in order to identify problems both in legislation and in implementation and to draft a set of recommendations for improving the situation. The following link is also provided by the "position paper" provided by the Forum.
Download: Position Paper: Implementation Gaps in Tax Inspections of Private Businesses in Albania pdf

4.GUIDING BOOK: When Tax Inspectors Come ...
After creating a "position paper" on tax control, the National Business Forum decided to prepare a tax guide booklet to help businesses understand how to manage a tax audit process.
Download: Guidebook: When Tax Inspectors Come .
AXHENDA KOMBËTARE E BIZNESIT
Në 28 Mars, 2017 Forumi Kombëtar i Biznesit (NBF) organizoi një konferencë e cila mblodhi në një tryezë shoqatat shqiptare të biznesit, Dhomat e Tregtisë, bizneset, përfaqësues të mediave dhe zyrtarë të nivelit të lartë. Konferenca u zhvillua tek Tirana International Hotel dhe qëllimi kryesor ishte prezantimi i Axhendës Kombëtare të Biznesit (NBA). Kjo axhend bën një analizë të thelluar të mbështetur në të dhëna dhe jep rekomandime politike me qëllim përmirësimin e kuadrit rregullator dhe ligjor në Shqipëri. Për ndërtimin e NBA-së u takuan dhe ndanë eksperiencat në lidhje me barrierat e të bërit biznes më shumë se 120 organizata biznesi dhe biznese në pesë rajone kryesore të Shqipërisë (Korça, Fieri, Durrësi, Tirana, Shkodra). Nga një tërësi problemesh të shprehura, NBF vendosi të ndërtojë NBA-në mbi katër fusha kryesore: informalitetin, kontrollin tatimor, sektorializimin e TVSH-së dhe dialogun publik-privat.
Download: Axhenda Kombëtare e Biznesit

BOOKLET ''PSE TE FORMALIZOHEMI?''
Forumi Kombëtar i Biznesit (NBF) ka përgatitur një broshurë mbi informalitetin në Shqipëri. Broshura, e titulluar ‘
’Pse të formalizohemi?’’,
 është realizuar me inputet e anëtarëve të Forumit dhe Avokatit të Tatimpaguesve dhe prezanton risqet e të qenurit informal, duke theksuar avantazhet e formalizimit. Versionin e plotë mund ta gjeni duke klikuar në linkun me poshte.
Download:Pse te formalizohemi?

Download: DOKUMENT POLITIKASH: KËNDVËSHTRIMI I FORUMIT KOMBËTAR TË BIZNESIT MBI ÇËSHTJEN E INFORMALITETIT NË SHQIPËRI


POSITION PAPER: PROBLEMATIKAT E ZBATIMIT TË KONTROLLIT TATIMOR TEK BIZNESET PRIVATE NË SHQIPËRI

Forumi Kombëtar i Biznesit, mbas konsultimeve të vazhdueshme me komunitetin e biznesit, arrit në përfundimin se kontrolli tatimor ishte kthyer një çështje problematike nga të gjithë. Për këtë arsye, Forumi vendosi që të studionte kontrollin tatimor, në mënyrë identifikimin e problematikave si në legjislacion ashtu edhe në zbatim dhe për të hartuar një set rekomandimesh për përmirësimin e situatës. Në linkun e mëposhtëm jepet edhe ''position paper'' i realizuar nga Forumi.
Download: Position Paper: Problematikat e zbatimit të kontrollit tatimor tek Bizneset Private në Shqipëri pdf


LIBËR UDHËZUES: KUR TË VIJNË INSPEKTORËT TATIMOR...

Pas krijimit të “position paper” mbi kontrollin tatimor, Forumi Kombëtar i Biznesit vendosi të përgatisë një libër udhëzues mbi kontrollin tatimor për të ndihmuar bizneset të kuptojnë se si të menaxhojnë procesin e një kontrolli tatimor.
Download: Libër udhëzues: Kur vijnë inspektorët tatimor…pdf

All rights reserved @National Business Forum